تبلیغات
سایت تعبیر خواب

گنج

 

گنج

 

 

1ـ یافتن گنج در خواب ، علامت آن است كه ناگهان به ثروتی دست خواهید یافت .

2ـ گم كردن گنج در خواب ، علامت آن است كه دوستان شما را ترك خواهند كرد .

ادامه مطلب گنج