تبلیغات
سایت تعبیر خواب

گل كلم

 

گل كلم

 

 

1ـ اگر خواب ببینید گل كلم می خورید ، نشانة آن است كه بخاطر كوتاهی در انجام وظیفه مورد سرزنش قرار خواهید گرفت .

2ـ دیدن گل كلم در حال رشد ، نشانة آن است كه پس از شكست و ناكامی آینده ای درخشان خواهید داشت .

3ـ اگر دختری در باغ ، گل كلم ببیند ، علامت آن است كه بخاطر حرفهای پدر و مادرش ازدواج می كند ، نه با ارادة خود .

ادامه مطلب گل كلم