تبلیغات
سایت تعبیر خواب

گردو

 

گردو

 

 

گردوی با پوست و گردوی بدون پوست یعنی مغز گردو متفاوت است و این تفاوت کلی است. گردو با پوست مالی است حرام که آگاهانه از آن استفاده می شود. همان طور که پوست گردو دست مصرف کننده اش را رنگین و سیاه می کند در خوابهای ما گردوی پوست دار لذت یا مالی است حرام که مصرف کننده اش با کید و نیرنگ و آلودگی دست و دامن ، آن را به چنگ می آورد و می برد و می خورد و گناهش بر گردن بیننده خواب می ماند. اگر در خواب ببینید که مقداری گردو با پوست دارید مالی حرام با شرحی که داده شد به چنگ می آورید. اگر گردوی مورد بحث را دور بریزید و مصرف نکنید با آگاهی و تقوا از ارتکاب به گناه و جرم خویشتن داری می کنید. اگر ببینید گردو را پوست می کنید که مغز آن را بخورید گناهی مرتکب می شوید که نه لذت آن دوام دارد نه مالی که بدست می آورید کام بخش است . اگر ببینید گردو را از درخت می چینید تعبیرهمان است . اما دیدن مغز گردو نعمت و روزی حلال است بخصوص اگر سفید و پاک و بدون لکه و کرم خوردگی باشد. مغز گردو در خواب هر چه تمیز ترو پاک کرده تر باشد پولی که به چنگ بیننده خواب می افتد حلال تر و لذت بخش تر است .


 خوردن گردو در خواب ، علامت آن است كه یكی از باارزش ترین نقشه هایتان عملی می شود .  اگر گردوها را لابلای برگهای درختان ببینید ، نشانة آن است كه زندگی ای لبریز از صلح و صفا خواهید داشت و عمری طولانی در انتظار شما خواهد بود .  دیدن گردوهای پوك در خواب ، علامت آن است كه در حرفه و شغل خود شكست خواهید خورد.اگر خواب ببینید به سختی می توانید گردوها را بشكنید ، نشانة آن است كه بعد از پشت سر گذاشتن مشكلات و صرف هزینه های بسیار به توفیق و پیروزی خواهید رسید . اگر خواب ببینید گردویی كه می شكنید ، مغزی خراب دارد ، علامت آن است كه امیدها و آرزوهای شما به تلخی و تأسف مبدل می گردد . اگر خواب ببینید از پای درختان گردو جمع می كنید ، نشانة آن است كه مورد لطف و محبت معشوق خود قرار خواهید گرفت و دست به كارهایی موفقیت آمیز خواهید زد .

 

 

ادامه مطلب گردو