اسب

 

اسب

 

 

1ـ اگر در خواب اسب سفیدی را تماشا كنید یا سوار آن شوید ، علامت آن است كه با زنان و مردان خوش بر خورد معاشرت خواهید داشت . اما اگر اسب سفید كثیف و لاغر باشد ، نشانة آن است كه دوست یا زنی حسود از اعتماد شما سوء استفاده می كند . اما اگر اسب سیاه باشد ، نشانة آن است كه بخت یار شما خواهد بود اما با این همه ، متوسل به فریت و نیرنگ می شوید و دست به كاری خطا می زنید .

2ـ اگر زنی خواب ببیند بر اسبی سفید سوار شده است ، نشانة آن است كه شوهرش نسبت به او بی وفا خواهد بود .

3ـ دیدن اسبهایی با رنگ تیره در خواب ، علامت آن است كه برخی از لذتهای زود گذر را تحربه خواهید كر د .

4ـ اگر خواب ببینید با اسبی از نژاد اصیل و رنگ كهر سواری می كنید ، نشانة آن است كه به ثروتی دست می یابید . اگر زنی چنین خوابی ببیند ، نشانة آن است كه او خود را تسلیم پیشرفتهای زود گذر و مادیات       می كند .

5ـ اگر در خواب اسب تندرویی ببینید یا بر آن سوار شوید ، علامت آن است كه زندگی ای راحت و آسوده خواهید داشت .

6ـ سوار شدن بر اسبی سركش در خواب ، علامت آن است كه در اثر حماقت زیر دستان یا دوستی از منافع شما سوء استفاده می كند .

7ـ اگر خواب ببینید اسبی با اسبهای دیگر در حال فرار است ، نشانة آن است كه خبر بیماری دوستی به گوش شما خواهد رسید .

8ـ اگر در خواب اسبی از نژاد اصیل ببینید ، نشانة آن است كه در سایة زندگی بسیار آسوده دست به اعمالی غیر اخلاقی خواهید زد .

9ـ دیدن كره مادیان در خواب ، نشانة تفاهم و دوستی بین افراد است .

10ـ اگر خواب ببینید سوار بر اسب از رودخانه ای می گذرید ، علامت آن است كه به زودی در زندگی اقبال به شما روی می آورد . اما اگر آب رودخانه متلاطم و ناآرام باشد ، نشانة آن است كه خوشیها به نومیدی مبدل      می گردند . 

11 ـ اگر خواب ببینید بر پشت اسبی سوار شده اید و از رودخانه ای زلال و زیبا می گذرید ، نشانة آن است كه آرزوهای شما به سرعت برآورده می شود . اگر مردی تاجر ، چنین خوابی ببیند ، علامت آن است كه به ثروتی فراوان دست خواهد یافت .

12ـ دیدن اسب زخمی در خواب ، نشانة آن است كه دوستان به دردسر خواهند افتاد .

13ـ دیدن اسب مرده در خواب ، علامت هجوم نومیدیهاست .

14ـ اگر خواب ببینید سوار بر اسبی هستید كه یورتمه می رود ، نشانة آن است كه آرزوهای شما به سختی برآورده می شود . اگر خواب ببینید از روی اسبی كه یورتمه می رود به زمین می افتید ، علامت آن است كه در كار خود رقیب مقتدری خواهید داشت كه اجازه نمی دهد به پیروزی كامل دست یابید .

15 ـ اگر خواب ببینید اسبی به شما لگد می زند ، نشانة‌آن است كه به خواستگاری زنی می روید كه شما را     نمی پذیرد . و به علت بیماری و عدم سلامت زندگی نابسامانی خواهید داشت .  

16ـ اگر خواب ببینید دهنة اسبی را می گیرید و اسب را رام می كنید یا زین كه در هر كاری موفق خواهید بود . اما اگر در خواب موفق نشوید دهانة اسب وحشی را بگیرید یا زینی بر پشت او بنهید و اسب بگریزد ، علامت آن است كه بخت و اقبال به شما پشت می كند .

17ـ دیدن اسبهای خال دار در خواب ، علامت آن است كه دست به هر كاری كه بزنید ، سودآور خواهد بود .

18ـ اگر خواب ببینید نعل اسبی دارید ، علامت آن است كه یقیناً به موفقیت دست خواهید یافت . اگر دختری چنین خوابی ببیند ، نشانة آن است كه همسری وفادار خواهد یافت .

19ـ اگر در خواب نعل اسبی ببینید ، علامت آن است كه با تلاش خود ثروتی گرد می آورید .

20 ـ دیدن اسبهای مسابقه در خواب نشانة آن است كه در زندگی بیشتر به خوش گذرانی می پردازید .

21ـ اگر خواب ببینید با اسبی در مسابقه ای شركت كرده اید ، علامت آن است كه سعادتمند می شوید و از زندگی خود لذت می برید .

22ـ اگر خواب ببینید اسبی رامی كشید ، نشانة آن است كه با خودخواهی دوستان را از خود دور می كنید .

23ـ اگر خواب ببینید بر اسبی بی زین سوار شده اید ، علامت آن است كه با تلاش بسیارتحمل سختیهای زندگی به ثروت و آسایش دست می یابید .

24ـ اگر زنی خواب ببیند ، بر اسبی بی زین سوار شده است ، نشانة آن است كه دیگران به او كمك خواهند كرد تا زندگی ای فارغ و آسوده داشته باشد .

25ـ اگر خواب ببینید اسبی را قشو می كنید ، نشانة آن است كه از كار اصلی خود برای كسب لذتهای زودگذر فارغ می شوید .  

26ـ اگر خواب ببینید دم یا یال اسبی را آرایش می كنید ، علامت آن است كه از كار اصلی خود برای كسب لذتهای زودگذر فارغ می شوید .

27ـ اگر خواب ببینید سوار بر اسب از تپه ای بالا می روید و ناگهان اسب سرازیر می شود و شما بر نوك تپه تتها می مانید ، نشانة آن است كه بر علیه كینه و نیرنگ دشمنان مبارزه می كنید و سر انجام پیروز می شوید . اما اگر با  اسب به نوك تپه برسید ، علامت آن است كه اتفاقی به مقامی والا دست می یابید .

28ـ اگر دختری خواب ببیند سوار بر اسب سیاهی است ، نشانة آن است كه آرزوهای او در مواقع غیر قابل پیش بینی بر آورده می شود . 

29ـ اگر در خواب به اسبی تازه وارد نگاه كنید ، علامت آن است كه ناراحتی به شكل غریبی محو می شود و آسایش و رفاه شما را در بر می گیرد.

30ـ اگر خواب ببینید نعل كوچكی بر پای اسبی می كویید كه اندازة پای او نیست ، نشانة آن است كه در شراكت با دیگران متهم به عملی خطا می شوید.

31ـ اگر خواب ببینید سوار بر اسبی از تپه ای پایین می آیید ، علامت آن است كه اتفافاتی شما را نومید می سازد.

32ـ اگر دختری خواب ببیند دوستی پشت سر او سواری می كند ، علامت آن است كه مورد توجه مردی بلندمرتبه قرار خواهد گرفت. اما اگر در خواب بترسید ، نشانة آن است كه شاید حسادت دیگران را نسبت به خود برانگیزید.

33ـ اگر دختری خواب ببیند به هنگام پیاده شدن از اسب ، اسب تبدیل به خوكی می گردد ، علامت آن است كه خواستگاری مردی ثروتمند را نادیده می گیرید و ترجیح می دهد كه فعلاً مجرد باشد.

34ـ اگر دختری خواب ببیند سوار بر اسب سفید از تپه ها بالا و پایین می رود و فردی با اسب سیاه او را تعقیب می كند ، نشانة آن است كه مدتی میان اندوه و شادی در نوسان خواهد بود . و در این مدت دشمنی مدام می كوشد ، او را مغلوب سازد .

35ـ اگر خواب ببینید اسبی با اندام انسان روی تخت خوابی فرود می آید ، و هر چه به شما نزدیكتر می شود اندام او به مردی شباهت می یابد و چیزی به سوی شما می اندازد كه اول شبیه لاستیكی است و بعد مانند زنبور بزرگی ، علامت آن است كه آرزوها و امیدها از دست رفته دیگر بار به دست نمی آید .


دیدن اسب در مجموع بسیار نیکو است. معبران اسلامی نوشته اند که دیدن اسب عربی در خواب نشانی است از عزت و جاه و مقام . اگر کسی ببیند که بر اسب نشسته و اسب رام او می باشد و به سهولت فرمان می برد نشان آن است که بیننده خواب به جاه و مقام می رسد و به سهولت کامروا می گردد ولی اگر اسب نا آرام و خروشنده بود به زحمت و تلاش بسیار پیروزی حاصل می شود. در مجموع اسب کام است و مراد و مقصود. نفایش الفنون نوشته اسب ولایت و دولت است و در عین حال زن. نفایس الفنون تصریح دارد که اگر کسی در خواب بر اسب سفید نشسته باشد پادشاهی یابد. معبران به طور عموم دم اسب را به خدمتکاران تعبیر کرده اند یا کسانی که از شما حرف شنوی دارند و یا فرمان می برند. در همین زمینه ابن سیرین می گوید اگر دیدید اسبی دارید که دم پر پشت و انبوه دارد نشان آن است که عده ای زیاد از شما اطاعت و پیروی می کنند. چنان چه دیدید اسبی در اختیار دارید که فاقد زین یراق و نمد و دهنه است گواه نقصان در پیروزی شما است. در میان رنگ های اسب که می شناسیم، اسب زرد و سمند چندان نیکو نیست چه این که بر بیماری دلالت دارد. اسب با رنگ غیر معقول نیز توفیق کاذب است. اسب سفید شرف و عظمت است. اسب سیاه امری است مخاطره آمیز و کاری است دشوار که سر راه شما قرار می گیرد.سوار بودن بر اسب نیکو است اما فرود آمدن از اسب خوب نیست مگر این که اسب زرد باشد در این صورت به شما نوید می دهد که از بیماری شفا می یابید. درصورتی که بیمار باشید. نوشته اند اسب سبز دین داری است و چنان چه کسی بر مادیان سبز رنگی نشسته در آینده با زنی متقی و پرهیزگار و دین دار رو به رو می شود . معبران مادیان را به زن تعبیر کرده اند و کره اسب را فرزند. اجتماع اسبان نشان نزول باران است. از حاجظ نقل شده که اسب در خواب هوای نفس بیننده خواب است. چه مراد و خواست هم نوعی هوای نفس است. هر چه اسب سرکشتر باشد هوای نفس بیشتر و هر چه اسب رام تر باشد تسلط بر نفس آسان تر است و یحتمل کام جویی ممکن تر. باز می گوید اگر دیدید اسبی ناشناخته از خانه بیرون آمد از آن خانه کسی می میرد.

ادامه مطلب اسب


شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات