فلفل

 

فلفل

 

 

1ـ اگر در خواب احساس كنید از خوردن فلفل زبانتان می سوزد ، علامت آن است كه در اثر علاقه ای كه به غیبت كردن دارید از دست آشنایان خود عذاب خواهید كشید .

2ـ دیدن فلفل قرمز در خواب ، علامت یافتن همسری شایسته است .

3ـ استفاده از فلفل قرمز در خواب ، نشانة آن است كه با توسل به زور سرانجام حق خود گرا از دیگران خواهید گرفت .

4ـ آسیاب كردن فلفل سیاه در خواب ، نشانة آن است كه قربانی فریب و نیرنگ جمعی از مردان و زنان خواهید شد .

5ـ دیدن فلفل سیاه در فلفلدان ، نشانة دعوا و سرزنشهای تند و تیز است .

6ـ اگر دختری خواب ببیند روی غذای خود فلفل می ریزد ، علامت آن است كه فریب دوستان خود را خواهد خورد .

ادامه مطلب فلفل


شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات