علف

 

علف

 

 

1ـ اگر خواب ببینید علف می چینید ، علامت آن است كه از زندگی خود نتیجه ای خیرآمیز خواهید دید . اگر كشاورزی چنین خوابی ببیند ، علامت آن است كه محصولاتی فراوان برداشت خواهد كرد .

2ـ اگر در خواب مزرعه ای ببینید كه تازه علفهایش كوتاه شده است ، علامت آن است كه به پیروزی چشم گیر دست خواهید یافت .

3ـ اگر خواب ببینید علفها را حمل می كنید و به انبار غله می برید ، نشانة آن است كه بخت و اقبال به شما كمك می كند تا در كاری منفعت فراوان به دست بیاورید .

4ـ دیدن گاری های پراز علف در خواب كه از خیابان می گذرند ، علامت آن  است كه با افرادی صاحب قدرت و نفوذ دیدار می كنید و آنها با رفتار خود باعث شادمانی خاطر شما می شوند .

5ـ اگر خواب ببینید به حیوانات علف می دهید ، نشانة آن است كه با فردی دست دوستی می دهید ، و او شما را به مقامی بالاتر می رساند .

ادامه مطلب علف


شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات