ابلیس

 

ابلیس

 

 

1ـ دیدن ابلیس در خواب ، نشانة روبرو شدن با حوادثی دهشتناك است. برای حفظ ظاهری آبرومندانه از استراتژی خاصی استفاده می كنید.

2ـ اگر در خواب شیطان را بكشید ، نشانة آن است كه برای یافتن جایگاهی مناسب تر در زندگی ، دوستان بی قید و بند خود را ترك می گویید.

3ـ اگر ابلیس در غالب ادیبی به خواب شما بیاید ، نشانة آن است كه باید از دوستان چاپلوس و ریاكار دوری كنید.

4ـ اگر ابلیس در غالب فردی ثروتمند به خواب شما بیاید ، نشانة آن است كه قادر نخواهید شد از نفوذ خود برای ارتقاء مقام دیگران استفاده كنید.

5ـ اگر خواب ببینید ابلیس آهنگین و آرام در گوش شما زمزمه می كند ، علامت آن است كه در برابر وسوسه های شیطانی تسلیم خواهید شد.

6ـ اگر ابلیس در غالب زنی زیبا به خواب شما بیاید ، علامت آن است كه هر گونه احساس محبتی كه به دیگران دارید ، نادیده خواهید گر فت.

7ـ اگر در خواب احساس كنید می خواهید خود را از شر شیطان دور نگاهدارید ، نشانة آن است كه خواهید كوشید رفتار خود خواهانة خود را كنار بگذارید و با دیگران تا آنجا كه می توانید منصفانه رفتار كنید.

ادامه مطلب ابلیس


شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات