آینه

 

آینه

 

1ـ اگر خواب ببینید در آینه ای به خود می نگرید ، نشانة آن است كه بیمار خواهید شد و رنج و درد زیادی تحمل خواهید كرد.

2ـ دیدن آینة شكسته در خواب ، علامت شنیدن خبر مرگ ناگهانی یكی از نزدیكان است.

3ـ دیدن دیگران در آینه ، نشانة آن است كه دیگران برای رسیدن به منافع خود با شما رفتاری غیرمنصفانه خواهند داشت.

4ـ دیدن حیوانات در آینه ، نشانة نومید شدن و زیان مالی است.

5ـ اگر دختری ببیند آینه ای را می شكند ، علامت آن است كه ازدواجی نامبارك خواهد داشت و همچنین روابط دوستانة ناموفق.

6ـ اگر دختری در خواب چهرة رنگ پریدة نامزد خود را در آینه ببیند ، علامت آن است كه خبر مرگ عزیزی را خواهد شنید. یا با پیمان شكنی نامزد خود روبرو خواهد شد. اما اگر چهرة نامزد خود را شاداب ببیند ، نشانة آن است كه عدم تفاهم و بیگانگی مدتی كوتاه به طول خواهد انجامید.

7-اگر زنی یك آینه در خواب ببیند ، نشانة آن است كه بزودی با صحنه هایی غم انگیز روبرو خواهد شد.

ادامه مطلب آینه


شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic