در آغوش گرفتن

 

در آغوش گرفتن

 

 

1ـ اگر خواب ببینید همسر خود را با بی تفاوتی در آغوش می گیرند ، نشانة آن است كه در اثر بی وفایی اختلاف و ناسازگاری رخ می دهد .

2ـ در آغوش گرفتن نزدیكان در خواب ، علامت وقوع بیماری و ناراحتی است .

3ـ اگر عشاق خواب ببینند معشوق خود را در آغوش می گیرند ، نشانة آن است كه در اثر بی وفایی اختلاف و ناسازگاری رخ می دهد .

4ـ اگر خواب در آغوش گرفتن كسی در فضایی مطلوب و زیبا رخ بدهد ، تعبیری بر خلاف آنچه در بالا گفته شد دارد .

5ـ اگر خواب ببینید فرد بیگانه ای را در آغوش گرفته اید ، علامت آن است كه میهمانان ناخوشایندی به خانة شما خواهند آمد .

محمدبن سیرین گوید: بغل در خواب، دلیل بر ملامت و زشتی است كه بدو رسد و موی بغل، دلیل كند بر یافتن مراد و غالب شدن بر دشمن. ابراهیم كرمانی گوید: اگر بیند كه از بغل وی بوی ناخوش می آید، دلیل كند كه مال حرام یابد. جابرمغربی گوید: اگر بیند كه از بغل وی بوی ناخوش می آمد، مال حرام یابد. اگر كسی بیند كه دست ها در زیر بغل داشت، دلیل است بر یافتن مراد و قهر دشمن. بعضی از معبران گفته اند: دلیل است بر داشتن مروت و جوانمردی، و هر كه بیند در بغل او نقصانی نیست، دلیل كه نامردای كشد و دشمن بر وی غالب شود. اگربیند كه از بغل وی بوی ناخوش می آمد، دلیل كه مال به وی رسد، اما به دشواری. اگر بیند از زیر بغل وی عرق روان شد، دلیل كه به قدر آن عرق از مال چیزی نقصان گردد.

  

ادامه مطلب در آغوش گرفتن


شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات