آهن

 

آهن

 

1ـ دیدن آهن در خواب ، علامت پریشانی و اندوه در زندگی است.

2ـ اگر در خواب احساس كنید زیر سنگینی وزن آهن از پا در می آیید ، علامت آن است كه از نظر روحی سرگرمیهایی به دست می آورید ، ولی از نظر مادی زیان خواهید دید.

3ـ اگر خواب ببینید با وسیله ای به آهن ضربه می زنید ، نشانة آن است كه فردی خودخواه هستید و با این خود خواهی به دیگران آسیب وارد می كنید.

4ـ اگر در خواب ببینید تولیدكنندة آهن هستید ، نشانة آن است كه برای كسب ثروت به كارهایی نادرست دست می رنید.

5ـ اگر خواب ببینید آهن می فروشید ، نشانة آن است كه در زندگی توفیق چندانی نمی یابید و دوستانتان افرادی قابل معاشرت نخواهند بود.

6ـ دیدن آهن زنگ زده در خواب علامت فقر و ناامیدی است.

7ـ اگر در خواب ببینید قیمت آهن لرزان می شود ، علامت آن است كه در می یابید ثروت تنها عامل پیروزی در زندگی نیست.

8ـ اگر در خواب ببینید قیمت آهن گران می شود ، علامت آن است كه در تاریكی آینده روزنی پرامید و نورانی خواهید دید.

9 ـ دیدن آهن گداخته در خواب ، علامت آن است كه اگر به درستی از انرژی خود استفاده نكنید ، شكست خواهید خورد.

ادامه مطلب آهن


شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic