چمدان

 

چمدان

 

 

1ـ دیدن چمدان در خواب ، علامت آن است كه به سفرهایی خواهید رفت كه برای شما بدبختی خواهد آورد .

2ـ اگر خواب ببینید چمدان خود را می بندید ، علامت آن است كه در آیندة نزدیك به مسافرتی دلپذیر خواهید رفت .

3ـ اگر خواب ببینید وسایل داخل چمدان را با بی نظمی چیده اید ، نشانة آن است كه در آیندة نزدیك به مسافرتی دلپذیر خواهید رفت .

4ـ دیدن چمدان خالی در خواب ، نشانة آن است كه در امور عاشقانه و ازدواج دچار نومیدی خواهید شد .

5ـ اگر خواب ببینید محتوای چمدان را بررسی می كنید ، نشانة آن است كه در زندگی به آسایش و راحتی دست خواهید یافت ، و در امور اجتماعی پیشرفت خواهید كرد .

6ـ اگر خواب ببینید چمدانی كه برای مسافرت انتخاب كرده اید ، كوچك است و تمام وسایل شما در آن جا   نمی گیرد ، نشانة آن است كه شغلی برتر به دست می آورید و به خواسته های خود نیز خواهید رسید .

7ـ اگر دختری خواب ببیند هر چه می كند نمی تواند در چمدان خود را بگشاید ، علامت آن است كه در اثر اتفاقی نومید كننده ، شانس ازدواج با مرد ثروتمندی را از دست می دهد .

8ـ اگر دختری خواب ببیند هر چه می كوشد ، نمی تواند در چمدان خود را ببندد ، علامت آن است كه از رفتن به سفر مورد علاقه اش مأیوس می گردد .

ادامه مطلب چمدان


شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic