آشیانه

 

آشیانه

 

1ـ دیدن آشیانة پرندگان در خواب ، نشانة آن است كه به كاری سودآور علاقمند خواهید شد.

اگر زنی چنین خوابی ببیند ، علامت آن است كه به منزلی دیگر نقل مكان خواهد كرد.

2ـ دیدن آشیانة خالی در خواب ، نشانة آن است كه از جدایی با دوستی غمگین خواهید شد.

3ـ اگر خواب ببینید در آشیانه ای پرندگانی نشسته اند ، نشانة آن است كه به زندگی خانوادگی علاقمند خواهید شد. و فرزندانی شادمان و مطیع خواهید داشت.

4ـ دیدن دیدن آشیانه ای مملو از تخمهای شكستة پرندگان ، نشانةآن است كه در زندگی به شكست و نومیدی دچار خواهید شد.

ادامه مطلب آشیانه


شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic