تئاتر

 

تئاتر

 

 

1ـ اگر خواب ببینید بر صندلی تئاتر نشسته اید ، نشانة آن است كه از گفتگو با دوستان جدید خود لذت بسیار خواهید برد .

2ـ اگر خواب ببینید خود یكی از بازیگران تئاتر هستید ، نشانة آن است كه از تفریحی كوتاه مدت لذت خواهید برد .

3ـ اگر خواب ببینید نمایشی دراماتیك تماشا می كنید ، نشانة آن است كه در اثر تفریحات حماقت آمیز در آستانة نابودی ثروت خود قرار خواهید گرفت .

4ـ دیدن اپرا در خواب ، نشانة آن است كه بر آرزوها و خواسته های خود دست خواهید یافت .

5ـ اگر به هنگام تماشای نمایشی بخندید یا برای بازیگری كف بزنید ، نشانة آن است كه وظیفة خود را فدای ارضاء هوسهایتان خواهید كرد .

6ـ اگر خواب ببینید هنگام آتش گرفتن سالن نمایش از آنجا می گریزید ، نشانة آن است كه به كار پرخطری دست خواهید زد .

ادامه مطلب تئاتر


شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات