پرنده

 

پرنده

 

 

1ـ دیدن پرندگان با بالهای زیبا در خواب ، نشانة خوشبختی است .

2ـ اگر زنی در خواب پرندگانی زیبا ببیند ، نشانة آن است كه بزودی همسری دلخواه و ثروتمند خواهد یافت  .

3ـ اگر درخواب پرندگانی با بالهایی ریخته و خاموش ببینید ، نشانة رفتار ظالمانة اغنیا با مردم فقیر است .

4ـ دیدن پرنده ای زخمی در خواب ، نشانة آن است كه برای فرزند گمراه خود تأسف خواهید خورد .

5ـ دیدن پرندگان در حال پرواز ، نشانة خوشبختی و پایان وضع نامطلوب زندگی .

6ـ گرفتن پرندگان در خواب ، نشانة رسیدن به خواسته هاست .

7ـ اگر كشاورزی خواب ببیند پرندگان را با تفنگ شكار می كند ، نشانة محصول كم و اوضاع نابسامان است . 

ادامه مطلب پرنده


شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic