تبلیغات
سایت تعبیر خواب

بی دندان

 

بی دندان

 

 

1ـ اگر خواب ببینید هیچ دندانی در دهانتان نیست ، نشانة آن است كه برای پیش بردن اهدافتان توانایی كافی نخواهید داشت .

2ـ دیدن افراد بی دندان در خواب ، نشانة آن است كه دشمنان برای بدنام كردن شما كوشش خواهند كرد .

ادامه مطلب بی دندان