تبلیغات
سایت تعبیر خواب

بهار

 

بهار

 

 

1ـ اگر خواب ببینید فصل بهار در پیش رو است ، نشانة آن است كه دوستانی شاد و وظایفی دلپذیر خواهید داشت .

2ـ اگر خواب ببینید برای نقشه های خودتان زندگی دیگران را به خطر انداخته اید ،‌ نشانة آن است كه می كوشید از راههای غیرقانونی و نادرست ثروتی گرد آورید .

ادامه مطلب بهار