بره

 

بره

 

 

1ـ اگر خواب ببینید بره ها در چمنزاری سرسبز بازی می كنند ، علامت آن است كه دوستانی صمیمی خواهید یافت و در كسب ثروت موفق خواهید شد . اگر كشاورزی چنین خوابی ببیند ، علامت آن است كه از طریق فروش محصولات زراعی خود سودی كلان خواهد برد .

2ـ دیدن برة مرده در خواب ، نشانة اندوه و پریشانی است .

3ـ اگر خواب ببینید روی پشم سفید بره خونین است ، نشانة آن است كه افرادی بیگناه از اعمال خلافكاران رنج خواهند برد .

4ـ اگر در خواب بره ای گم كنید ، علامت آن است كه افرادی خودرأی به فرمان شما گردن می نهند ، شما باید بیشتر مراقب رفتار خود باشید .

5ـ دیدن پوست بره در خواب ، علامت آن است كه لذت و آسایش به زور از دیگران سلب خواهد شد .

6ـ اگر خواب ببینید بره ای را ذبح می كنند ، علامت آن است كه با فدا كردن فراغت و آسایش خود عاقبت به سعادت دست می یابید .

7ـ خوردن گوشت با استخوان بره در خواب ، نشانة آن است كه برای تأمین فرزندان دچار دردسر خواهید شد .

8ـ اگر خواب ببینید بره ها از پستان مادر خود شیر می مكند ، علامت آن است كه صاحب فرزندی زیبا و دوست داشتنی خواهید شد و دوستانی با استعداد خواهید یافت .

9ـ اگر خواب ببینید گرگ بره ای را می درد ، علامت آن است كه مردم بیگناه از دست افراد شرور و ظالم رنج خواهند كشید .

10ـ شنیدن صدای بع بع بره ها در خواب ، علامت آن است كه از شما درخواست بخشش و چشم پوشی خواهد شد .

11ـ دیدن بره ها هنگام طوفان زمستانی و بارندگی در خواب ، علامت آن است كه امید شما به بهبودی اوضاع و روزگاری بهتر به یأس مبدل خواهد شد .

12ـ اگر خواب ببینید صاحب بره ای سفید هستید ، نشانة آن است كه در محیطی سودبخش و لذتبخش زندگی خواهید كرد .

13ـ اگر خواب ببینید بره ای را میان بازوان خود گرفته اید ، علامت آن است كه برای رسیدن به شادمانی از خسارست رو برمی گردانید و خرجهایی فراوان می كنید بی آنكه از هدر رفتن پول خود كوچكترین تأسفی بخورید .

14ـ اگر خواب ببینید پشم بره ای را می چینید ، علامت آن است كه شخصیتی سرد و پولدوست به دست خواهید آورد . با همة صداقت بی رحم خواهید بود .

15ـ اگر زنی خواب ببیند پوست بره ای را می كند و ناگهان در حین انجام این كار در می یابید كه پوست فرزند خود را از گوشت جدا می كند ، نشانة آن است كه در آینده با رفتار خود موجب پریشانی و اندوهگین شدن نزدیكان خواهد شد .

ادامه مطلب بره


شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic