تبلیغات
سایت تعبیر خواب

برزنت

 

برزنت

 

 

1ـ دیدن پارچة برزنت در خواب ، علامت روبرو شده با سردی و خیانت است .

2ـ اگر خواب ببینید پارچة برزنت خرید و فروش می كنید ، علامت آن است كه معاملاتی مشكوك خواهید داشت .

ادامه مطلب برزنت