آغوش

 

آغوش

  آغوش گرفتن اگر جنبه شیطانی داشته باشد تعبیر ندارد . گرفتن بدون جنبه شهوی قابلیت تعبیر پیدا می کند و غالبا خوب است . اگر آشنایی که محرم شما محسوب می گردد در آغوش بگیرید نشان صلح و دوستی است و صفا و نعمت در محیط خانوادگی . اگر نا آشنا و بیگانه ای را در آغوش گرفتید که از جنس مخالف باشد نفعی عایدتان می گردد . اگر یکی از آشنایان را که با شما محرم نیست در خواب در آغوش گرفتید بین شما و یک نفر برخوردی به وجود می آید که نامطلوب نیست و می تواند خیر داشته باشد . اگر در درگاه خانه شخصی را در آغوش گرفتید که نمی شناختید مسافری به خانه شما وارد می گردد و اگر در درگاه خانه ای نا آشنا و غریب که به شما تعلق ندارد و آنجا را نمی شناسید کسی را در آغوش گرفتید به سفر می روید . اگر کسی ازپشت شما را بغل کرد در روزهای آینده مورد اتهام قرار می گیرید که برای اثبات بی گناهی خود باید تلاش و تقلای زیادی بکنید . اگر کودکی را در آغوش گرفتید نیازمند محبت اطرافیان خود هستید . اگر زنی در خواب ببیند که کودک نا آشنایی را در آغوش گرفته جاری یا خواهر شوهرش از او بدگویی می کند . اگر در خواب دیدید که حیوانی را در بغل گرفته اید و نوازش می کنید با شخصی که اختلاف دارید و احتمالا بین شما خصومتی وجود دارد آشتی می کنید . در آغوش گرفتن گربه حسودی است . اگر گربه به شما تعلق داشت کسی به شما حسادت می ورزد و اگر گربه متعلق به دیگری بود شما به دیگری حسد می ورزید . در آغوش گرفتن سگ نیاز به وفاداری است و نشانه فقدان آن.

محمدبن سیرین گوید: بغل در خواب، دلیل بر ملامت و زشتی است كه بدو رسد و موی بغل، دلیل كند بر یافتن مراد و غالب شدن بر دشمن. ابراهیم كرمانی گوید: اگر بیند كه از بغل وی بوی ناخوش می آید، دلیل كند كه مال حرام یابد. جابرمغربی گوید: اگر بیند كه از بغل وی بوی ناخوش می آمد، مال حرام یابد. اگر كسی بیند كه دست ها در زیر بغل داشت، دلیل است بر یافتن مراد و قهر دشمن. بعضی از معبران گفته اند: دلیل است بر داشتن مروت و جوانمردی، و هر كه بیند در بغل او نقصانی نیست، دلیل كه نامردای كشد و دشمن بر وی غالب شود. اگربیند كه از بغل وی بوی ناخوش می آمد، دلیل كه مال به وی رسد، اما به دشواری. اگر بیند از زیر بغل وی عرق روان شد، دلیل كه به قدر آن عرق از مال چیزی نقصان گردد.

ادامه مطلب آغوش


شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic