تبلیغات
سایت تعبیر خواب

ادرار کردن

 

ادرار کردن

 آب تاختن یا ادرار کردن در خواب به موقع خویش ، به مرد توانگری رسد ، اما آنکه درویش باشد و بنده راه آزادی باشد و بیمار را شفا بود و حبوس را فرج بود و مسافر را باز آمدن بود و عامل را معزولی بود و خلیفه را مرگ بود و قاضی را عزلو بازرگان را زیان بود ، در تجارت ...

ادامه مطلب ادرار کردن